Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

1. ĮVADAS

1.1. Gerbiame savo Klientų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

1.2. Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi parduodant produktus, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Pardavėjo internetinėje parduotuvėje, Facebook, Instagram, Youtube puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis.

2. SĄVOKOS

2.1. Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Pardavėjo paslaugomis ir lankosi Pardavėjo interneto svetainėje.

2.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas - tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

2.3. Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Pardavėjo siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi:

• Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau- BDAR arba Reglamentas);

• 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nr. XIII-1426 (toliau- ADTAĮ);

• 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135.

4. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

4.1. Gauti tiesiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kreipiantis į Pardavėją, registruojantis ir naudojantis Pardavėjo paslaugomis ar perkant prekes, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis.

4.2. Gaunami ir generuojami duomenų subjektui naudojantis mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų paslaugomis, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų internetinėje parduotuvėje ir pan.;

4.3. duomenys, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t. y. bankų ir kt.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Klientas, pateikdamas Pardavėjui asmens duomenis, sutinka, kad Pardavėjas naudotų surinktus duomenis vykdydamas savo įsipareigojimus Klientui ir teikdamas paslaugas bei parduodamas prekes, kurių Klientas tikisi. 

5.2. Slapukai. Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Sužinoti, kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti, galite sužinoti kiekvieno puslapio slapukų kontrolės skydelyje.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS GAVĖJAMS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

6.2. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

7.1. Pardavėjo surinkti asmens duomenys yra saugomi Pardavėjo informacinėse sistemose el. formate ir (arba) spausdintiniuose dokumentuose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

7.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Pardavėjo paslaugų, tačiau Pardavėjas ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

8. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

8.1. Klientas turi teisę:

8.1.1. Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis.
  • Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei  nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

8.1.2. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). T. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

8.1.3. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.

8.1.4. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.

8.1.5. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo.

8.2. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Pardavėją teikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: toitertugne@gmail.com.

8.2.3. prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas ar kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

8.3. Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

8.4. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone. Daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt .

 

9. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

9.1. Informuoti Pardavėją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Pardavėjui svarbu turėti teisingą ir galiojančią Kliento informaciją.

9.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant Kliento prašymui, Pardavėjas galėtų identifikuoti Klientą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu Klientu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti Klientą). Tai reikalinga Kliento ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie Klientą būtų pateikta tik Klientui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios privatumo politikos taisyklės yra neatskiriama Pardavėjo teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Pardavėjo veiklą, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame Klientus reguliariai susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija šioje interneto svetainėje, kad sužinotų aktualią informaciją.