Sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

Pirkimo - pardavimo taisyklės internetinėje parduotuvėje www.toitert.lt

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.toitert.lt (toliau – Internetinė parduotuvė).

1.2. Pardavėju šiose taisyklėse yra Ugnė Tamulaitytė, individualios veiklos Nr. 1066715, adresas Milikonių g. 17, Kaunas.

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, perkantis internetinėje parduotuvėje.

1.4. Pateikęs užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti Internetinėje parduotuvėje, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

3.3. Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas prekes Pardavėjui. Taip pat, Pirkėjas neturi teisės grąžinti prekių, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.

3.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes bei jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos/užsakymo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.)

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetinės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą ir vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas be atskiro įspėjimo.

5.4. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių kaina

Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės.

8. Prekių užsakymas ir pristatymas

8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

8.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per įgalioto atstovo nustatytus siuntų pristatymo terminus. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse.

8.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

8.4. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.

8.5. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl prekių nepristatymo laiku.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

9.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas ne nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku, nurodant konkrečias prekės atsisakymo priežastis.

9.4. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

9.5. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

9.6. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

9.8. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

9.9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas negali pasiūlyti analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10.4. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.5. Pardavėjas, norėdamas Pirkėjui ar Internetinės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Internetinėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. 

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Inernetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

12. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

12.1. Kiekvienos Internetinės parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės, prekės kategorijos apraše ir skiltyje “Naudinga informacija”.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės nuotraukose savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Realūs prekių dydžiai ir išmatavimai nurodyti kiekvienos prekės apraše ir Internetinės parduotuvės skiltyje “Naudinga informacija”.

13. Asmens duomenų apsauga

13.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

13.2. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją Internetinės parduotuvės skiltyje “Kontaktai” nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.

14.3. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.